ประชุมกับ คณะอนุกรรมการคปอ.ภาคกลางตะวันตก และขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี

นายบรรณรัตน์ เก่งกสิกิจ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย น.ส.ศรีสุวรรณ แก้วบุญ หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ร่วมประชุมกับ คณะอนุกรรมการคปอ.ภาคกลางตะวันตก>>>อ่านเพิ่มเติม


Share:มอบป้ายโครงการปรับสภาพแวดล้อมและ สิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

นายบรรณรัตน์ เก่งกสิกิจ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี และนางสกาวรัตน์ ศรีเจริญวงศ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ ลงพื้นที่มอบป้ายโครงการปรับสภาพแวดล้อมและ สิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564>>>อ่านเพิ่มเติม


Share:ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม ในพื้นที่อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อติดตามเยี่ยมบ้านเด็กในครอบครัวอุปถัมภ์

จำนวน 2 ราย และเยี่ยมบ้านเด็กในครอบครัวยากจน จำนวน 2 ราย เพื่อนำเข้าที่ประชุม ขอสนับสนุนเงินสงเคราะห์รายบุคคลจากกองทุนคุ้มครองเด็ก>>>อ่านเพิ่มเติม


Share:มอบเงินกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพอิสระของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการแบบมีผู้ค้ำประกัน และเงินกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพ

นายบรรณรัตน์ เก่งกสิกิจ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี มอบเงินกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพอิสระของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการแบบมีผู้ค้ำประกัน และเงินกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพ>>>อ่านเพิ่มเติม


Share:ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.)และโรงเรียนผู้สูงอายุในจังหวัด

นายบรรณรัตน์ เก่งกสิกิจ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.)และโรงเรียนผู้สูงอายุในจังหวัด>>>อ่านเพิ่มเติม


Share:ลงพื้นที่มอบบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

นายบรรณรัตน์ เก่งกสิกิจ พัฒนาสังคมความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี ได้ลงพื้นที่มอบบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อม
และสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบประมาณที่ได้รับสนับสนุน
เป็นเงินจำนวน 22,500 บาท(สองหมื่นสองพันบาทถ้วน) >>>อ่านเพิ่มเติม


Share:พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี ลงพื้นที่มอบป้ายโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

นายบรรณรัตน์ เก่งกสิกิจ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี ลงพื้นที่มอบป้ายโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีนายสาวิตร เจียมจิระพร นายอำเภอไทรโยค เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ>>>อ่านรายละเอียด


Share:การประชุมสามัญประจำปี 2564 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี ณ โรงแรมพีลูส อ.เมืองฯ จ.กาญจนบุรี

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มอบหมายนางสาวดวงกมล บำเพ็ญผล นักพัฒนาสังคม เข้าร่วมการประชุมสามัญประจำปี 2564 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี ณ โรงแรมพีลูส อ.เมืองฯ จ.กาญจนบุรี >>>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share:พิธีมอบป้ายตามโครงการปรับ สภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับ หน่วยงาน ONE HOME พม.กาญจนบุรี ทำพิธีมอบป้ายตามโครงการปรับ สภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 >>>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial