ยุทธศาสตร์/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ยุทธศาสตร์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)

วิสัยทัศน์

    “สร้างสังคมดี คนมีคุณภาพ”

พัทธกิจ
 1. พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพเต็มศักยภาพและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
 2. สร้างเสริมเครือข่ายจากทุกภาคส่วนในการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคม
 3. พัฒนาองค์ความรู้ ขีดความสามารถ และระบบการบริหารจัดการด้านการพัฒนาสังคม
 4. จัดระบบสวัสดิการที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย เพื่อให้ประชาชนมีหลักประกันและมีความมั่นคงในชีวิต
ค่านิยมขององค์กร

    “อุทิศตน อาสางาน เอื้ออาทร อำนวยประโยชน์สุข”

ประเด็นยุทธศาสตร์
 1. พัฒนาศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชนให้มีความเข้มแข็งและสร้างระบบที่เอื้อต่อการพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
 2. สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
 3. ส่งเสริมภาคีเครือข่ายอย่างเป็นระบบสู่การเป็นหุ้นส่วนทางสังคม
 4. ยกระดับองค์กรสู่การเป็นผู้นำทางสังคม

 
ยุทธศาสตร์จังหวัด

    ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในทุกมิติ

    ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาเมืองให้น่าอยู่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

    ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาระบบเกษตรกรรมอย่างครบวงจร

    ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาการท่องเที่ยวอัตลักษณ์คุณค่าสูงและเติบโตอย่างยั่งยืน

    ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การพัฒนาการค้า การลงทุน อุตสาหกรรม และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

 
วิสัยทัศน์จังหวัด

   ” ประชาชนมีคุณภาพ สภาพแวดล้อมดี สินค้าเกษตรมีมาตราฐาน การท่องเที่ยวอัตลักษณืเมืองกาญจน์ ย่านอุตสาหกรรมสีเขียว และประตูสู่ทวาย”

 

พันธกิจจังหวัด
 1. พัฒนาทุนมนุษย์ ทุนทางสังคม และคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง รวมถึงพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ส่งเสริมอาชีพชุมชน ประชาชนทุกช่วงวัยมีรายได้ที่เหมาะสม สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ
 2. อนุรักษ์และเพิ่มพูนทรัพยากรธรรมชาติทั้งในด้านปริมาณและความหลากหลาย ควบคุมมลภาวะและดูแลสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสากล
 3. พัฒนาศักยภาพการประกอบอาชีพทั้งด้านการเกษตร ด้านการท่องเที่ยว ด้านการบริการ ด้านการค้า และด้านอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน และเพิ่มมูลค่าผลผลิต
 4. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นการท่องเที่ยวคุณค่าสูง เติบโตอย่างยั่งยืน เพิ่มศักยภาพ แหล่งท่องเที่ยวและการให้บริการด้านการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพในระดับสากล
 5. พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โครงสร้างพื้นฐาน และระบบโลจิสติกส์ที่ได้มาตรฐาน เพิ่มมูลค่าการค้า อำนวยความสะดวกให้กับการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศบนพื้นฐานความสัมพันธ์ที่เป็นมิตร ที่ดีต่อกัน

 
วิสัยทัศน์สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี

    “มุ่งมั่นพัฒนาและให้บริการ อย่างมีมาตรฐานเพื่อสร้างสังคมเป็นสุข”

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial