ข้อมูลทั่วไปจังหวัด

คำขวัญจังหวัดกาญจนบุรี

แคว้นโบราณ    ด่านเจดีย์    มณีเมืองกาญจน์    สะพานข้ามแม่น้ำแคว    แหล่งแร่   น้ำตก

                                                ข้อมูลสำคัญ

                                                                                                                         

                                                                                                                      ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์

                                                                                                                    ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี

                                                                                                                                                    

                                           นายกองเอก พงศธร ศิริสาคร                                                                                              นายชำนาญ ชื่นตา

                                      รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี                                                                             รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี

                                                                                                                                                       

                                              นายสมหวัง บุญระยอง                                                                                                  นายรณภพ เวียงสิมมา

                                  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี                                                                                 รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี

 

ค่านิยมในการปฏิบัติงาน

1. ทำงานเป็นทีมโดยมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน
2. ทำงานในเชิงรุกและสร้างสรรค์
3. ให้บริการประชาชนที่ดี และมีคุณภาพ
4. โปร่งใสและเป็นธรรม
5. การมีส่วนร่วมของประชาชน

ขนาดที่ตั้ง

 –  ห่างจากกรุงเทพฯ ไปทางทิศตะวันตกระยะทาง 129 กิโลเมตร ตามเส้นทางนครปฐม-บ้านโป่ง-กาญจนบุรี
  –  มีพื้นที่ 19,483,148 ตารางกิโลเมตร หรือ 12,176,968 ไร่ ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศ แยกเป็นพื้นที่ป่าไม้ 7,418,784 ไร่   พื้นที่เพื่อการเกษตร 2,548,893 ไร่ และเป็น
      พื้นที่ไม่ได้จำแนก 2,209,291 ไร่    พื้นที่ป่าไม้คิดเป็นร้อยละ 60.92 ของพื้นที่รวมของจังหวัด
 –  ทิศเหนือ ติดจังหวัดตาก  จังหวัดอุทัยธานี   จังหวัดสุพรรณบุรี   และประเทศเมียนม่า
 –  ทิศตะวันออก  ติดจังหวัดสุพรรณบุรี   จังหวัดนครปฐม   และจังหวัดราชบุรี
 –  ทิศใต้   ติดจังหวัดราชบุรี
 –  ทิศตะวันตก ติดประเทศเมียนม่า โดยมีทิวเขาตะนาวศรีเป็นแนวแดนระหว่างประเทศ
 

เขตการปกครอง

แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 13 อำเภอ 95 ตำบล 943 หมู่บ้าน

– องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มี องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลเมือง 2 แห่ง เทศบาลตำบล 27  แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 95 แห่ง

 

ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดกาญจนบุรี

        ประกอบด้วย ทิวเขา หุบเขา และที่ราบลุ่มแม่น้ำ โดยพื้นที่ ทางด้านเหนือ และทิศจะวันตกของจังหวัดเป็นเทือกเขาแล้วค่อย ๆ ลาดลงทางด้านใต้ และด้านตะวันออก สามารถ แบ่งออกเป็น 3 เขตใหญ่ คือ

 *เขตภูเขาและที่สูง ได้แก่พื้นที่ทางด้านทิศเหนือของ จังหวัดมีลักษณะเป็นเทือกเขาต่อเนื่องมาจาก เทือกเขาถนน ธงชัย ถัดไปทางด้านตะวันตกของจังหวัด เป็นเทือกเขาตะนาวศรี ซึ่งกั้นพรมแดนระหว่างไทย กับประเทศเมียนม่าร์ ทอดยาวลงไป ทางด้านใต้บริเวณนี้จะเป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำที่สำคัญของจังหวัด

*เขตที่ราบลูกฟูก ได้แก่ พื้นที่ด้านตะวันออก เฉียงเหนือของจังหวัด มีลักษณะเป็นที่ราบเชิงเขาสลับกับ เนินเขาเตี้ย ๆ อยู่บริเวณอำเภอเลาขวัญ อำเภอบ่อพลอย และบางส่วนของอำเภอพนมทวน

 

*เขตที่ราบลุ่มแม่น้ำ ได้แก่ พื้นที่ทางด้านใต้ของจังหวัด ลักษณะเป็นที่ราบ ดินมีความอุดมสมบูรณ์ อยู่บริเวณอำเภอ ท่ามะกา อำเภอท่าม่วง บางส่วนของอำเภอพนมทวน อำเภอเมืองกาญจนบุรี

 

สภาพอากาศจังหวัดกาญจนบุรี

          จังหวัดกาญจบุรี อยู่ในเขตภูมิอากาศแบบฝนเมืองร้อนเฉพาะฤดูกาล ( Tropical Savanah ” AW” ตามระบบ Koppen) มีอากาศแห้งแล้งในฤดูหนาว ในช่วงฤดูฝนและฤดูแล้ง มีลักษณะอากาศแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึง เดือนตุลาคม ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งพัดจากทะเลอันดามัน ทำให้ช่วงระยะเวลานี้มีฝนตกชุก อากาศ มีความชื้นสูง การแพร่กระจายของฝน ในบริเวณจังหวัดนี้แตกต่าง กันอย่างเห็นได้ชัด บริเวณพื้นที่ตอนบนเขตอำเภอไทรโยค อำเภอทองผาภูมิ และอำเภอสังขละบุรี มีฝนตกชุกและ มีช่วงการกระจายของฝนมากกว่าตอนล่าง ปริมารณน้ำฝนวัดได้เฉลี่ย
ประมาณ 1,086.2 มิลลิเมตรต่อปี
ประมาณ 1,086.2 มิลลิเมตรต่อปี
       เนื่องจากจังหวัดกาญจนบรีส่วนใหญ่ เป็นที่ดอนมี ทิวเขา เป็นแนวยาวกั้นแดนจึงทำให้มีอุณหภูมิค่อนข้างสูงและมี อากาศ ร้อนอบอ้าวมากในฤดูร้อน
ส่วนในฤดูหนาว ไม่หนาวจัด ยกเว้นแต่บริเวณเทือกเขาอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 22.45 องศา-เซลเซียส อุณภูมิสูงสุดเฉลี่ยะ 39.39 องศาเซลเซียส เดือนเมษายนเป็นเดือนที่มีอากาศร้อนที่สุดในรอบปี ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนตุลาคม
โดยช่วงนี้เป็นช่วงที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทย ทำให้มีฝนตกในช่วงนี้ โดยตกชุกที่สุด ในช่วงเดือนกันยายนและเป็นช่วงที่มีความชื้นสูงด้วย
ฤดูหนาว เกิดจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งความกดอากาศสูงจากประเทศจีน ซึ่งมีคุณสมบัติหนาวเย็น และ แห้งแล้งแผ่ลงปกคลุมจังหวัดกาญจนบุรี ประมาณเดือนพฤศจิกายน ถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ฤดูร้อน เริ่มเมื่อลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือสิ้นสุดลง คือประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ ถึงกลางเดือน พฤษภาคม
ในระยะนี้เป็นช่วงของลมฝ่ายใต้พัดมาปกคลุม ทำให้มีอากาศร้อนอบอ้าวทั่วไป โดยมีอากาศร้อนจัด อยู่ในเดือนเมษายน
 

ด้านสังคม

           ได้จัดการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงระดับอุดมศึกษา มีสถานศึกษา 506 แห่ง ที่สำคัญ ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล
จังหวัดกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาลัย โรงเรียนต่าง ๆ ทั้งของรัฐและเอกชน
มีวัด 540 แห่ง เป็นพระอารามหลวง 3 แห่งได้แก่ วัดพระแท่นดงรังวรวิหาร อำเภอท่ามะกา, วัดไชยชุมพลชนะสงคราม
และวัดเทวสังฆาราม อำเภอเมือง
นอกจากนี้ ยังมีโบสถ์คริสต์ และมัสยิด ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีศูนย์วัฒนธรรม จังหวัด
และสภาวัฒนธรรมระดับจังหวัด อำเภอ และตำบล การละเล่นพื้นบ้าน เช่น รำตง และรำเหย่ย
จังหวัดกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาลัย โรงเรียนต่าง ๆ ทั้งของรัฐและเอกชน
         มีวัด 540 แห่ง เป็นพระอารามหลวง 3 แห่งได้แก่ วัดพระแท่นดงรังวรวิหาร อำเภอท่ามะกา, วัดไชยชุมพลชนะสงคราม
และวัดเทวสังฆาราม อำเภอเมือง
         นอกจากนี้ ยังมีโบสถ์คริสต์ และมัสยิด ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีศูนย์วัฒนธรรม จังหวัด
และสภาวัฒนธรรมระดับจังหวัด อำเภอ และตำบล การละเล่นพื้นบ้าน เช่น รำตง และรำเหย่ย
 

การศึกษาและศาสนา

      สถานศึกษาระดับประถม – ระดับอุดมศึกษา      506 แห่ง

 1. ครู / อาจารย์  7,241 คน
 2. นักเรียน / นักศึกษา 154,040  คน
 3. วัดพุทธ  540 แห่ง
 4. มัสยิส  6 แห่ง
 5. โบสถ์คริสต์  12 แห่ง

 

การสาธารณสุข

 1. โรงพยาบาล (รัฐบาล) 16 แห่ง
 2. โรงพยาบาล (เอกชน) 5 แห่ง
 3. โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม  1 แห่ง
 4. สถานีอนามัย  143 แห่ง
 5. สำนักงานสาธารณสุขชุมชน 1 แห่ง
 6. ศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชน  3 แห่ง

 

ด้านเศรษฐกิจ

    * สภาพทางเศรษฐกิจของจังหวัดกาญจนบุรี มีผลิตภัณฑ์มวลรวม 55,693 ล้านบาท มูลค่าผลิตภัณฑ์เฉลี่ย 66,585 บาท / คน/ ปี
“ข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)”

* รายได้เฉลี่ย / คน จากการสำรวจข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ของจังหวัดกาญจนบุรี พบว่าประชากรมีรายได้ โดยเฉลี่ยต่อคนต่อปี 33,056 บาท

    * มีโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งหมด 1,313 โรง (21 ประเภท) จำนวนคนงาน 27,180 คน

ดูรายละเอียดเพิ่ม คลิกที่นี่

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial