ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๖

ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้เสนอขอพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ให้แก่ผู้กระทำความดีความชอบอันเป็นประโยชน์ แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน ที่ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาสังคมและการจัดสวัสดิการสังคม โดยได้รวบรวม เรื่องและเอกสารประกอบจากส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า ภายในกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และส่งเรื่องพร้อมเอกสารประกอบให้สำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี เป็นประจําทุกปี นั่น

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอความร่วมมือท่านโปรดแจ้งพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด หากประสงค์จะเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่ง ดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๖ ให้แก่ผู้กระทำความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน ที่ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาสังคมและการจัดสวัสดิการสังคม และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่มีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยอาสาสมัครพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ. ๒๕๖๔ หมวด ๕ สิทธิประโยชน์ ข้อ ทั้งนี้ ขอให้ดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไข เพิ่มเติม และส่งเรื่องพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ไปยังกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เพื่อจักได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป รายละเอียดแนบท้าย <<คลิก>>


Share: