ป.ป.ท. เพิ่มช่องทางใหม่ในการแจ้งเบาะแสการทุจริต ผ่าน LINE @traffyfondue

คู่มือการแจ้งเบาะแสการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท.

เพิ่ม Traffy Fondue เป็นเพื่อนใน LINE ค้นหาไอดี @traffyfondue หรือสแกน QR code ของสำนักงาน ป.ป.ท <<อ่านเพิ่มเติม คลิก>>


Share:ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๖

ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้เสนอขอพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ให้แก่ผู้กระทำความดีความชอบอันเป็นประโยชน์ แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน ที่ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาสังคมและการจัดสวัสดิการสังคม โดยได้รวบรวม เรื่องและเอกสารประกอบจากส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า ภายในกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และส่งเรื่องพร้อมเอกสารประกอบให้สำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี เป็นประจําทุกปี นั่น

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอความร่วมมือท่านโปรดแจ้งพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด หากประสงค์จะเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่ง ดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๖ ให้แก่ผู้กระทำความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน ที่ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาสังคมและการจัดสวัสดิการสังคม และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่มีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยอาสาสมัครพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ. ๒๕๖๔ หมวด ๕ สิทธิประโยชน์ ข้อ ทั้งนี้ ขอให้ดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไข เพิ่มเติม และส่งเรื่องพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ไปยังกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เพื่อจักได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป รายละเอียดแนบท้าย <<คลิก>>


Share:ประกาศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็น “ประธานกรรมการและกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ”

โดยรับสมัคร ประธานและกรรมการฯ ดังนี้
1.ประธานกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ จำนวน 1 คน
2.กรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ จำนวน 10 คน
2.1 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการคุ้มครองผู้ถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
หรือส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ จำนวน 3 คน
2.2 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิมนุษยชน จำนวน 1 คน
2.3 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิติศาสตร์ จำนวน 3 คน
2.4 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมศาสตร์ จำนวน 1 คน
2.5 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านจิตวิทยา จำนวน 1 คน
2.6 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านแรงงาน จำนวน 1 คน
โดยสามารถสมัครได้ 3 ช่องทางดังนี้
1.ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวในวันและเวลาราชการ
2.ยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์
3.ยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ genderact@dwf.go.th

โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 <รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก>


Share:ประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครประกวดผลงานวัตกรรมกรรมงาน

พัฒนาชุมชนที่มีความโดนเด่น เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี กรมพัฒนาชุมชน รายละเอียดเพิ่มเติม


Share:ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดคุณสมบัติขิงผู้ส่งงานเข้าประกวดและเอกสารประกอบการส่งผลงานเข้าประกวดเพิ่มเติม

ขยายกรอบระยะเวลาในการดำเนินการประกวดผลิตภัณฑ์ <รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก>


Share:ประชาสัมพันธ์ รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถส่งใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐาน ไปยังกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ภายวันที่ 19 สิงหาคม 2565 รายละเอียดตามเอกสารแนบ (คลิกที่นี้)


Share:ประชาสัมพันธ์ ขอแจ้งรายชื่อผู้ยื่นคำขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี

ที่ได้ดำเนินการเบิกจ่ายให้กับผู้มีสิทธิ์ตามลำดับทะเบียนรายชื่อที่ค้างจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564-2565 <<<คลิกที่นี้>>>


Share:ประชาสัมพันธ์ เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่

สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมป์ ขอเชิญหน่วยงาน องค์การ และบุคล ผู้สนใจ เสนอชื่อและแบบประวัติของตนเองหรือบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เข้ารับการพิจารณาคัดเลือก เพื่อรับโล่เกียรติคุณลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565 <<<อ่านเพิ่มเติม>>>


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial