โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด

เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวขณะตั้งครรภ์อย่างมีคุณภ่พ โดยเฉพาะอันตรายของการคลอดก่อนกำหนด และสัญญาณเตือนที่ต้องไป

โรงพยาบาล ตลอดจนการดูแลบุตร อย่างถูกต่อง (สื่อประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม คลิก)


Share:การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ด้วยจังหวัดกาญจนบุรี มีความประสงค์จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่ ชำรุด เสื่อมสภาพของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรีเป็นรถบรรทุก ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ยี่ห้อ CHEVOLET หมายเลขทะเบียน กง ๖๗๗๙ กาญจนบุรี รหัสครุภัณฑ์ พม/พมจากจ/๐๕๐๑-๐๔/๐๐๖/๒๕๔๘ ในราคาประมูลขั้นต่ำเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) และรถตู้ ยี่ห้อ NISSAN หมายเลขทะเบียน นข ๒๑๒๑ กาญจนบุรี รหัสครุภัณฑ์ พม/พมจากจ/๐๕-๐๑-๐๓/๐๐๑/๒๕๕๙ ในราคาประมูลขั้นต่ำเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน) <<<อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม>>>


Share:การประกวด คลิปวิดีโอเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ ภายใต้แนวคิด “ต่างยุค ต่างวัย หัวใจผูกกัน

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๒๕ กำหนดให้ให้วันที่ ๑๓ เมษายนของทุกปี เป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และเห็นชอบให้มีการจัดกิจกรรมพิเศษเนื่องในโอกาสนี้ เป็นการรณรงค์สร้างกระแส ให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุมากขึ้น ดังนั้น กรมกิจการผู้สูงอายุ จึงจัดประกวด คลิปวิดีโอเนื่อง ในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ <<<อ่านเพิ่มเติม>>>


Share:ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร อาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการ (อส.ศธ.)

การรับสมัคร อาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการ (อส.ศธ.) โดยผู้สมัครสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ Volunteers.moe.go.th หรือสามารถส่งใบสมัครไปยังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป นั้น

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีได้รับแจ้งจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการว่า เพื่อให้มีระยะเวลาในการประชาสัมพันธ์การรับสมัครอาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการด้วยความเหมาะสม และทั่วถึงกลุ่มเป้าหมายของโครงการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงขยายระยะเวลาการรับสมัครอาสาสมัคร กระทรวงศึกษาธิการ (อส.ศธ.) <<อ่านเพิ่มเติม>>


Share:เอกสารความรู้ด้านเทคโนโลยี (IT-Knowledge)

ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ของเจ้าหน้าที่ พม.กาญจนบุรี


Share:การคัดเลือกสตรีดีเด่น สาขาวสตรีดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๖

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเยาวสตรีที่มีอายุระหว่าง ๑๘ – ๒๕ ปี ส่งแบบเสนอประวัติและผลงาน เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกสตรีดีเด่น สาขาวสตรีดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๖ ได้ที่กองส่งเสริมการพัฒนา และสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว กลุ่มการพัฒนาศักยภาพ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแบบเสนอประวัติ และผลงานได้ทางเว็บไซต์ www.dcy.go.th หัวข้อ “ประกาศรับสมัคร” หมดเขตส่งผลงานภายในวันจันทร์ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ (นับวันที่ลงประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ) รายละเอียดตามแนบ https://drive.google.com/…/1__LZO8DHSraqVfDoCsd…/view…


Share:ป.ป.ท. เพิ่มช่องทางใหม่ในการแจ้งเบาะแสการทุจริต ผ่าน LINE @traffyfondue

คู่มือการแจ้งเบาะแสการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท.

เพิ่ม Traffy Fondue เป็นเพื่อนใน LINE ค้นหาไอดี @traffyfondue หรือสแกน QR code ของสำนักงาน ป.ป.ท <<อ่านเพิ่มเติม คลิก>>


Share:ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๖

ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้เสนอขอพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ให้แก่ผู้กระทำความดีความชอบอันเป็นประโยชน์ แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน ที่ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาสังคมและการจัดสวัสดิการสังคม โดยได้รวบรวม เรื่องและเอกสารประกอบจากส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า ภายในกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และส่งเรื่องพร้อมเอกสารประกอบให้สำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี เป็นประจําทุกปี นั่น

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอความร่วมมือท่านโปรดแจ้งพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด หากประสงค์จะเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่ง ดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๖ ให้แก่ผู้กระทำความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน ที่ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาสังคมและการจัดสวัสดิการสังคม และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่มีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยอาสาสมัครพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ. ๒๕๖๔ หมวด ๕ สิทธิประโยชน์ ข้อ ทั้งนี้ ขอให้ดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไข เพิ่มเติม และส่งเรื่องพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ไปยังกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เพื่อจักได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป รายละเอียดแนบท้าย <<คลิก>>


Share:ประกาศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็น “ประธานกรรมการและกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ”

โดยรับสมัคร ประธานและกรรมการฯ ดังนี้
1.ประธานกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ จำนวน 1 คน
2.กรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ จำนวน 10 คน
2.1 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการคุ้มครองผู้ถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
หรือส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ จำนวน 3 คน
2.2 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิมนุษยชน จำนวน 1 คน
2.3 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิติศาสตร์ จำนวน 3 คน
2.4 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมศาสตร์ จำนวน 1 คน
2.5 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านจิตวิทยา จำนวน 1 คน
2.6 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านแรงงาน จำนวน 1 คน
โดยสามารถสมัครได้ 3 ช่องทางดังนี้
1.ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวในวันและเวลาราชการ
2.ยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์
3.ยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ genderact@dwf.go.th

โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 <รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก>


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial