โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด

เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวขณะตั้งครรภ์อย่างมีคุณภ่พ โดยเฉพาะอันตรายของการคลอดก่อนกำหนด และสัญญาณเตือนที่ต้องไป

โรงพยาบาล ตลอดจนการดูแลบุตร อย่างถูกต่อง (สื่อประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม คลิก)


Share:ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีเด็กในครอบครัวยากจน

วันที่ 11 พฤษภาคม 2566

นางจันทร์จิรา พัฒนศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี พลากร ทรายแก้ว ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีเด็กในครอบครัวยากจน จำนวน 6 ครอบครัว ในพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี <<<อ่านเพิ่มเติม>>>


Share:พม.กาญจนบุรี ทีม One Home ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวเด็กหญิงพรรนิภา เหมือนช้าง กรณีประสบอุบัติเหตุ รถจักรยานยนต์ ล้มแขนขาด

วันที่ 11 พฤษภาคม 2566

นางจันทร์จิรา พัฒนศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ ทีม One Home ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวเด็กหญิงพรรนิภา เหมือนช้าง กรณีประสบอุบัติเหตุ รถจักรยานยนต์ ล้มแขนขาด เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลมะการักษ์ ประกาศขอรับความช่วยเหลือผ่านทางเพจเฟสบุ๊ค คนเมืองกาญ 2 <<<อ่านเพิ่มเติม>>>


Share:การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ด้วยจังหวัดกาญจนบุรี มีความประสงค์จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่ ชำรุด เสื่อมสภาพของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรีเป็นรถบรรทุก ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ยี่ห้อ CHEVOLET หมายเลขทะเบียน กง ๖๗๗๙ กาญจนบุรี รหัสครุภัณฑ์ พม/พมจากจ/๐๕๐๑-๐๔/๐๐๖/๒๕๔๘ ในราคาประมูลขั้นต่ำเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) และรถตู้ ยี่ห้อ NISSAN หมายเลขทะเบียน นข ๒๑๒๑ กาญจนบุรี รหัสครุภัณฑ์ พม/พมจากจ/๐๕-๐๑-๐๓/๐๐๑/๒๕๕๙ ในราคาประมูลขั้นต่ำเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน) <<<อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม>>>


Share:การประกวด คลิปวิดีโอเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ ภายใต้แนวคิด “ต่างยุค ต่างวัย หัวใจผูกกัน

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๒๕ กำหนดให้ให้วันที่ ๑๓ เมษายนของทุกปี เป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และเห็นชอบให้มีการจัดกิจกรรมพิเศษเนื่องในโอกาสนี้ เป็นการรณรงค์สร้างกระแส ให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุมากขึ้น ดังนั้น กรมกิจการผู้สูงอายุ จึงจัดประกวด คลิปวิดีโอเนื่อง ในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ <<<อ่านเพิ่มเติม>>>


Share:ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร อาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการ (อส.ศธ.)

การรับสมัคร อาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการ (อส.ศธ.) โดยผู้สมัครสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ Volunteers.moe.go.th หรือสามารถส่งใบสมัครไปยังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป นั้น

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีได้รับแจ้งจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการว่า เพื่อให้มีระยะเวลาในการประชาสัมพันธ์การรับสมัครอาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการด้วยความเหมาะสม และทั่วถึงกลุ่มเป้าหมายของโครงการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงขยายระยะเวลาการรับสมัครอาสาสมัคร กระทรวงศึกษาธิการ (อส.ศธ.) <<อ่านเพิ่มเติม>>


Share:เอกสารความรู้ด้านเทคโนโลยี (IT-Knowledge)

ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ของเจ้าหน้าที่ พม.กาญจนบุรี


Share:การคัดเลือกสตรีดีเด่น สาขาวสตรีดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๖

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเยาวสตรีที่มีอายุระหว่าง ๑๘ – ๒๕ ปี ส่งแบบเสนอประวัติและผลงาน เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกสตรีดีเด่น สาขาวสตรีดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๖ ได้ที่กองส่งเสริมการพัฒนา และสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว กลุ่มการพัฒนาศักยภาพ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแบบเสนอประวัติ และผลงานได้ทางเว็บไซต์ www.dcy.go.th หัวข้อ “ประกาศรับสมัคร” หมดเขตส่งผลงานภายในวันจันทร์ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ (นับวันที่ลงประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ) รายละเอียดตามแนบ https://drive.google.com/…/1__LZO8DHSraqVfDoCsd…/view…


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial