ประกาศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็น “ประธานกรรมการและกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ”

โดยรับสมัคร ประธานและกรรมการฯ ดังนี้
1.ประธานกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ จำนวน 1 คน
2.กรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ จำนวน 10 คน
2.1 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการคุ้มครองผู้ถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
หรือส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ จำนวน 3 คน
2.2 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิมนุษยชน จำนวน 1 คน
2.3 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิติศาสตร์ จำนวน 3 คน
2.4 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมศาสตร์ จำนวน 1 คน
2.5 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านจิตวิทยา จำนวน 1 คน
2.6 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านแรงงาน จำนวน 1 คน
โดยสามารถสมัครได้ 3 ช่องทางดังนี้
1.ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวในวันและเวลาราชการ
2.ยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์
3.ยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ genderact@dwf.go.th

โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 <รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก>


Share: