ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนพิการที่ยื่นแบบคำขอให้มีการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายนางนฤมล สอนนา ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม และนายรังสรรค์ พ้นภัย ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนพิการที่ยื่นแบบคำขอให้มีการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ณ ตำบลหนองปลิง ตำบลหนองนกแก้ว อำเภอเลาขวัญ ตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา รวมจำนวน 5 ราย <<<เพิ่มเติม>>>


Share: