เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เชี่ยวชาญด้านคนพิการ (อพมก.)

ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดกาญจนบุรี ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เชี่ยวชาญด้านคนพิการ (อพมก.) โดยท่านสามารถอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้ความเข้าใจของอาสาสมัครฯ >>>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share: