ประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครประกวดผลงานวัตกรรมกรรมงาน

พัฒนาชุมชนที่มีความโดนเด่น เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี กรมพัฒนาชุมชน รายละเอียดเพิ่มเติม


Share:ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดคุณสมบัติขิงผู้ส่งงานเข้าประกวดและเอกสารประกอบการส่งผลงานเข้าประกวดเพิ่มเติม

ขยายกรอบระยะเวลาในการดำเนินการประกวดผลิตภัณฑ์ <รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก>


Share:ประชาสัมพันธ์ รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถส่งใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐาน ไปยังกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ภายวันที่ 19 สิงหาคม 2565 รายละเอียดตามเอกสารแนบ (คลิกที่นี้)


Share:ประชาสัมพันธ์ ขอแจ้งรายชื่อผู้ยื่นคำขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี

ที่ได้ดำเนินการเบิกจ่ายให้กับผู้มีสิทธิ์ตามลำดับทะเบียนรายชื่อที่ค้างจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564-2565 <<<คลิกที่นี้>>>


Share:ประชาสัมพันธ์ เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่

สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมป์ ขอเชิญหน่วยงาน องค์การ และบุคล ผู้สนใจ เสนอชื่อและแบบประวัติของตนเองหรือบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เข้ารับการพิจารณาคัดเลือก เพื่อรับโล่เกียรติคุณลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565 <<<อ่านเพิ่มเติม>>>


Share:ประชาสัมพันธ์📣📣📢สำหรับผู้ที่สนใจส่งรายชื่อพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครดีเด่น ประจำปี 2565 ประเภทองค์กรสวัสดิการชุมชน

สามารถดาวโหลดแบบฟอร์มเสนอชื่อเป็นอาสาสมัครดีเด่น ได้ที่ https://drive.google.com/…/1PgKcXzboX8Au…/view… รายละเอียดเพิ่มเติม <<คลิก>>


Share:ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่องการสนับสนุนงบประมาณ (เงินอุดหนุน) ให้แก่องค์กรพัฒนาเอกชน

ในการดำเนินโครงการเสริมพลังเครือข่ายเพื่อการช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพคนไร้ที่พึ่งผู้ประสบปัญหาทางสังคมและกลุ่มเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 <เพิ่มเติม คลิก>


Share:ประชาสัมพันธ์เรื่องการลงทะเบียนเป็นผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลให้กับคนพิการ

ได้มีประกาศเปิดให้ลงทะเบียนเป็นผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยกำหนดให้รับสมัครผ่านเว็บไซด์ www.glo.or.th ตั้งแต่วันที่ 1 -31 มกราคม 2565 ทั้งนี้หากคนพิการที่ประสงค์จะลงทะเบียนเป็นผู้ซื้อ-สั่งจองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล แต่ไม่สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซด์ด้วยตนเอง ให้ติดต่อศูนย์บริการคนพิการจังหวัด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี จะมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนให้ โดยสามารถอ่านรายละเอียดคุณสมบัติ เงื่อนไข และขั้นตอน วิธีการรับสมัคร ตามประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่อง การลงทะเบียนเป็นผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล (เอกสารที่แนบ คลิกที่นี้)


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial