มอบป้ายโครงการปรับสภาพแวดล้อมและ สิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

นายบรรณรัตน์ เก่งกสิกิจ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี และนางสกาวรัตน์ ศรีเจริญวงศ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ ลงพื้นที่มอบป้ายโครงการปรับสภาพแวดล้อมและ สิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564>>>อ่านเพิ่มเติม


Share: