ยุทธศาสตร์/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ยุทธศาสตร์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)

 

วิสัยทัศน์

“สร้างสังคมดี คนมีคุณภาพ”

 

พัทธกิจ
 1. พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพเต็มศักยภาพและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
 2. สร้างเสริมเครือข่ายจากทุกภาคส่วนในการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคม
 3. พัฒนาองค์ความรู้ ขีดความสามารถ และระบบการบริหารจัดการด้านการพัฒนาสังคม
 4. จัดระบบสวัสดิการที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย เพื่อให้ประชาชนมีหลักประกันและมีความมั่นคงในชีวิต
ค่านิยมขององค์กร

“อุทิศตน อาสางาน เอื้ออาทร อำนวยประโยชน์สุข”

 

ประเด็นยุทธศาสตร์
 1. พัฒนาศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชนให้มีความเข้มแข็งและสร้างระบบที่เอื้อต่อการพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
 2. สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
 3. ส่งเสริมภาคีเครือข่ายอย่างเป็นระบบสู่การเป็นหุ้นส่วนทางสังคม
 4. ยกระดับองค์กรสู่การเป็นผู้นำทางสังคม

 
ยุทธศาสตร์จังหวัด

     ยุทธศาสตร์ที่ 1: เสริมสร้างสุขภาวะ ความมั่นคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้
     ยุทธศาสตร์ที่ 2: ส่งเสริมการพัฒนาระบบเกษตรกรรมอย่างครบวงจร

     ยุทธศาสตร์ที่ 3: ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามอัตลักษณ์ และการท่องเที่ยวคุณภาพ

     ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษและการค้าชายแดน

 
วิสัยทัศน์จังหวัด

” เมืองน่าอยู่เกษตรปลอดภัย การท่องเที่ยวคุณภาพเป็นระเบียงเศรษฐกิจตะวันตก”

 

พันธกิจจังหวัด
 1. พัฒนาทุนมนุษย์ ทุนทางสังคม และคุณภาพชีวิต อย่างทั่วถึง
 2. สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม เทคโนโลยีในการจัดการระบบสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต
 3. เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ในพื้นที่ตอนในและพื้นที่ชายแดน
 4. สนับสนุนการจัดทำแผนแม่บทผังชุมชน และผังเมืองรวม
 5. พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน เพิ่มประสิทธิภาพการ บริหารจัดการท่องเที่ยว ปลอดภัย
 6. จัดตั้งนิคมเกษตรกรรม พัฒนาศักยภาพระบบการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตร เกษตร อุตสาหกรรมปลอดภัยให้มีคุณภาพมาตรฐานเพื่อการบริโภคและส่งออก
 7. พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ส่งเสริมอาชีพชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 8. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ให้มีมาตรฐานสากล เพิ่มช่องทางการค้าภายใน การค้าชายแดน ส่งเสริมความสัมพันธ์และการค้ากับต่างประเทศ

 
วิสัยทัศน์สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี

“มุ่งมั่นพัฒนาและให้บริการ อย่างมีมาตรฐานเพื่อสร้างสังคมเป็นสุข”

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial