ข้อมูล GIS

ข้อมูล GIS

ประชากร : เพศ ครัวเรือน

เด็ก : การให้ความช่วยเหลือเด็ก 62

ครอบครัว :  องค์กรเครือข่ายด้านครอบครัว

ผู้สูงอายุ : ช่วยเหลือผู้งสูงอายุ : องค์กรเครือข่ายด้านผู้สูงอายุ

ผู้พิการ : องค์กรเครือข่ายด้านผู้พิการ

คนไร้ที่พึ่ง : เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง 62

เงินอุดหนุนกรณีฉุกเฉิน : ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน (สป.) 62

เครือข่าย : องค์กรเครือข่ายด้านชุมชนและสังคม

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial