ประชาสัมพันธ์เรื่องการลงทะเบียนเป็นผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลให้กับคนพิการ

ได้มีประกาศเปิดให้ลงทะเบียนเป็นผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยกำหนดให้รับสมัครผ่านเว็บไซด์ www.glo.or.th ตั้งแต่วันที่ 1 -31 มกราคม 2565 ทั้งนี้หากคนพิการที่ประสงค์จะลงทะเบียนเป็นผู้ซื้อ-สั่งจองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล แต่ไม่สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซด์ด้วยตนเอง ให้ติดต่อศูนย์บริการคนพิการจังหวัด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี จะมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนให้ โดยสามารถอ่านรายละเอียดคุณสมบัติ เงื่อนไข และขั้นตอน วิธีการรับสมัคร ตามประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่อง การลงทะเบียนเป็นผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล (เอกสารที่แนบ คลิกที่นี้)


Share:ประกาศเตือน การเดินทางไปทำงานในกัมพูชาโดยผิดกฎหมาย

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ ขอเรียนว่า ขณะนี้ ทางการกัมพูชาเข้มงวดกับการเดินทางข้ามแดนเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยผู้ที่เดินทางเข้ากัมพูชาอย่างผิดกฎหมาย <<<อ่านเพิ่มเติม>>>


Share:ประกวดออกแบบสื่อสร้างสรรค์คลิปวิดีโอ ในหัวข้อ “ครอบครัววิถีใหม่ไร้ความรุนแรง?”

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอเชิญเด็กและเยาวชน และประชาชนทั่วไป >>>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share:ประชาสัมพันธ์การรับสมัครให้ผู้ที่สนใจได้รับทราบ หรือเสนอชื่อบุคคล

เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสมัครหรือเสนอชื่อ ในเว็บไซต์ www.thaihealth.or.th หัวข้อการรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผล >>>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share:ประชาสัมพันธ์หลักสูตร The Fundamentals of Smart City

ด้วยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.) ได้จัดทำหลักสูตร The Fundamentals of Smart City ซึ่งเป็นหลักสูตรเรียนออนไลน์ >>>อ่านเพิ่มเติม


Share:ประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง ได้เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการเลือกตั้ง >>>อ่านเพิ่มเติม


Share:เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เชี่ยวชาญด้านคนพิการ (อพมก.)

ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดกาญจนบุรี ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เชี่ยวชาญด้านคนพิการ (อพมก.) โดยท่านสามารถอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้ความเข้าใจของอาสาสมัครฯ >>>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share:ประชาสัมพันธ์

ขยายเวลาการับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานภาพสตรีแห่งชาติ ได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 >>>>อ่านเพิ่มเติม


Share:ด้วยวันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี รัฐบาลได้กำหนดให้เป็นวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ของประเทศไทย กองต่อต้านการค้ามนุษย์ (กคม.)

เนื่องในโอกาสวันต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2564 แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน ผ่านช่องทางต่างๆ รวมทั้งพิจารณาใช้เป็นกรอบแนวทางการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในระดับจังหวัดต่อไป รายละเอียดตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ กคม. ขอเป็นกำลังใจและขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเสมอมา รวมทั้งขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยจาก COVID-19 ครับ สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ทาง http://intranet.m-society.go.th/sharefile/detail/1299


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial