ประชาสัมพันธ์ เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่

สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมป์ ขอเชิญหน่วยงาน องค์การ และบุคล ผู้สนใจ เสนอชื่อและแบบประวัติของตนเองหรือบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เข้ารับการพิจารณาคัดเลือก เพื่อรับโล่เกียรติคุณลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565 <<<อ่านเพิ่มเติม>>>


Share:ประชาสัมพันธ์📣📣📢สำหรับผู้ที่สนใจส่งรายชื่อพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครดีเด่น ประจำปี 2565 ประเภทองค์กรสวัสดิการชุมชน

สามารถดาวโหลดแบบฟอร์มเสนอชื่อเป็นอาสาสมัครดีเด่น ได้ที่ https://drive.google.com/…/1PgKcXzboX8Au…/view… รายละเอียดเพิ่มเติม <<คลิก>>


Share:ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่องการสนับสนุนงบประมาณ (เงินอุดหนุน) ให้แก่องค์กรพัฒนาเอกชน

ในการดำเนินโครงการเสริมพลังเครือข่ายเพื่อการช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพคนไร้ที่พึ่งผู้ประสบปัญหาทางสังคมและกลุ่มเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 <เพิ่มเติม คลิก>


Share:ประชาสัมพันธ์เรื่องการลงทะเบียนเป็นผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลให้กับคนพิการ

ได้มีประกาศเปิดให้ลงทะเบียนเป็นผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยกำหนดให้รับสมัครผ่านเว็บไซด์ www.glo.or.th ตั้งแต่วันที่ 1 -31 มกราคม 2565 ทั้งนี้หากคนพิการที่ประสงค์จะลงทะเบียนเป็นผู้ซื้อ-สั่งจองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล แต่ไม่สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซด์ด้วยตนเอง ให้ติดต่อศูนย์บริการคนพิการจังหวัด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี จะมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนให้ โดยสามารถอ่านรายละเอียดคุณสมบัติ เงื่อนไข และขั้นตอน วิธีการรับสมัคร ตามประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่อง การลงทะเบียนเป็นผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล (เอกสารที่แนบ คลิกที่นี้)


Share:ประกาศเตือน การเดินทางไปทำงานในกัมพูชาโดยผิดกฎหมาย

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ ขอเรียนว่า ขณะนี้ ทางการกัมพูชาเข้มงวดกับการเดินทางข้ามแดนเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยผู้ที่เดินทางเข้ากัมพูชาอย่างผิดกฎหมาย <<<อ่านเพิ่มเติม>>>


Share:ประกวดออกแบบสื่อสร้างสรรค์คลิปวิดีโอ ในหัวข้อ “ครอบครัววิถีใหม่ไร้ความรุนแรง?”

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอเชิญเด็กและเยาวชน และประชาชนทั่วไป >>>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share:ประชาสัมพันธ์การรับสมัครให้ผู้ที่สนใจได้รับทราบ หรือเสนอชื่อบุคคล

เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสมัครหรือเสนอชื่อ ในเว็บไซต์ www.thaihealth.or.th หัวข้อการรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผล >>>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share:ประชาสัมพันธ์หลักสูตร The Fundamentals of Smart City

ด้วยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.) ได้จัดทำหลักสูตร The Fundamentals of Smart City ซึ่งเป็นหลักสูตรเรียนออนไลน์ >>>อ่านเพิ่มเติม


Share:ประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง ได้เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการเลือกตั้ง >>>อ่านเพิ่มเติม


Share:เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เชี่ยวชาญด้านคนพิการ (อพมก.)

ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดกาญจนบุรี ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เชี่ยวชาญด้านคนพิการ (อพมก.) โดยท่านสามารถอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้ความเข้าใจของอาสาสมัครฯ >>>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial