ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนพิการที่ยื่นแบบคำขอให้มีการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายนางนฤมล สอนนา ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม และนายรังสรรค์ พ้นภัย ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนพิการที่ยื่นแบบคำขอให้มีการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ณ ตำบลหนองปลิง ตำบลหนองนกแก้ว อำเภอเลาขวัญ ตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา รวมจำนวน 5 ราย <<<เพิ่มเติม>>>


Share:วันที่ 11 มิถุนายน 2564 นายบรรณรัตน์ เก่งกสิกิจ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมพิธีมอบหน้ากากอนามัยจากมูลนิธิเพื่อการศึกษาและสังคม และนมผงสำหรับเด็ก

โดย ฯพณฯ ชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาและสังคม >>>อ่านเพิ่มเติม


Share:ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ

นายสาธิต ชินวงค์ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ และนางสาวสุวิมล สุโกพันธ์ นิติกร กองทุนผู้สูงอายุ พร้อมด้วยนายวิธวินท์ ภู่สามสาย
พนักงานขับรถยนต์ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่ได้รับการอนุมัติ >>>อ่านเพิ่มเติม


Share:ดำเนินการจัดทำสัญญารับเงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ 2564

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี โดยกลุ่มนโยบายและวิชาการ ดำเนินการจัดทำสัญญารับเงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ 2564>>>อ่านเพิ่มเติม


Share:ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมบ้านเด็กในครอบครัวอุปถัมภ์

ว่าที่ร.ต.หญิงสมสุรางค์ จี้แสง ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ และนายวรรธนัย ทับทิมศรี ตำแหน่ง พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมบ้านเด็กในครอบครัวอุปถัมภ์ และสอบข้อเท็จจริง>>>อ่านเพิ่มเติม


Share:เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและสอบข้อเท็จจริงกรณีการยื่นขอเปลี่ยนแปลงสิทธิ์

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและสอบข้อเท็จจริงกรณีการยื่นขอเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ผู้รับเงินโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด>>>อ่านเพิ่มเติม


Share:ประชุมกับ คณะอนุกรรมการคปอ.ภาคกลางตะวันตก และขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี

นายบรรณรัตน์ เก่งกสิกิจ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย น.ส.ศรีสุวรรณ แก้วบุญ หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ร่วมประชุมกับ คณะอนุกรรมการคปอ.ภาคกลางตะวันตก>>>อ่านเพิ่มเติม


Share:มอบป้ายโครงการปรับสภาพแวดล้อมและ สิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

นายบรรณรัตน์ เก่งกสิกิจ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี และนางสกาวรัตน์ ศรีเจริญวงศ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ ลงพื้นที่มอบป้ายโครงการปรับสภาพแวดล้อมและ สิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564>>>อ่านเพิ่มเติม


Share:ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม ในพื้นที่อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อติดตามเยี่ยมบ้านเด็กในครอบครัวอุปถัมภ์

จำนวน 2 ราย และเยี่ยมบ้านเด็กในครอบครัวยากจน จำนวน 2 ราย เพื่อนำเข้าที่ประชุม ขอสนับสนุนเงินสงเคราะห์รายบุคคลจากกองทุนคุ้มครองเด็ก>>>อ่านเพิ่มเติม


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial